મહારાષ્ટ્રમાં શેરડીના બાકીની રકમને લઈને   44 મિલો સામે કાર્યવાહીની ધમકી

677

મહારાષ્ટ્ર સરકારે આજે રાજ્યમાં 44 ખાંડ મિલો સામે કડક કાર્યવાહીની ધમકી આપી છે, જે મિલો દ્વારા  હજી સુધી 80% ગરીબ ખેડૂતોને વાજબી અને લાભદાયી ભાવ ચૂકવ્યા  નથી તેની સામે આ પગલાં લેવાશે.  સાથોસાથ મિલોને ખાંડ ભાવ (નિયંત્રણ) ઓર્ડર 2018 દ્વારા પાલન કરવા જણાવ્યુંહોવાનું રાજ્યના ખાંડ કમિશનર  શેખર ગાયકવાદઈ  જણવ્યું હતું.

મિલોને કહી દેવામાં આવ્યું છે  કે બાકીની વાજબી અને ઉપાર્જિત ભાવ રકમ ખેડૂતોને  નરમ લોનમાંથી, નિકાસ દ્વારા અથવા બાકીની રકમમાંથી ખાંડની વેચાણ કરીને ચુકવામાં આવશેઅને જ્યારે તેઓ ચુકવણી કરવાની તારીખ પણ જાહેર કરવી પડશે અથવા એક્શન માટે  પડશે તેમ ગાયકવાડે જણાવ્યું હતું.

બાકીની રકમ ચૂકવવાની તારીખ આપવા માટે નિષ્ફળ રહેલી મિલોને આવક વસૂલાત પ્રમાણપત્રો જારી કરવામાં આવશે અને કલેક્ટર્ દ્વારા ખાંડના શેરોની ફરજિયાત જપ્તીને આમંત્રિત કરવામાં આવશે.

મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 200 મિલો પૈકી, 156 મિલોએ ફક્ત 80% અથવા તેથી વધુ વાજબી અને ઉપાર્જિત ભાવ ચૂકવ્યો છે. ફેબ્રુઆરીમાં ખેડૂતોને  20000 થી પણ વધારે રકમ એરીયર પેટે ચૂકવણી બાકી છે . આમાંથી, મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોના 4000 કરોડ નીકળે છે.

બમ્પર શેરડીના પાકના વર્ષો અને રેકોર્ડ ખાંડના ઉત્પાદનમાં સ્થાનિક ભાવમાં પ્રતિકૂળ અસર પડી છે, જે મિલોના નાણાકીય આરોગ્યને એટલી હદ સુધી અસર કરે છે કે ખેડૂતોને વળતર આપવામાં આવે છે, જે અસરકારક મતદાન બ્લોક બનાવે છે, તે હંમેશાં ઉચ્ચતમ ગણાશે.

ચાલુ સામાન્ય ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો એમ બન્ને પગલાં લે છે કે ખેડૂતો સમયસર ખેડૂતોને ખાતર ખાધની ચુકવણી કરે.

માર્ચમાં, મહારાષ્ટ્ર સરકારે કહ્યું હતું કે તેઓ ખાંડ મિલોની નાણાકીય પુસ્તકોનું ઓડિટ કરશે કે નહીં તે જોવા માટે કે તેઓએ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિયુક્ત લઘુત્તમ વેચાણ ભાવ નીચે ખાંડ  વેચી દીધી છે. હતાશ ભાવ અને નબળા માંગને લીધે,મિલોને  કિલો દીઠ 31 રૂપિયાની નીચી કિંમતે વેચવા ફરજ પડી હતી.

Download ChiniMandi News App :  http://bit.ly/ChiniMandiApp

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here