શેરડીના પાન અને ડાંગરનો ભૂકો સળગાવવાની કાર્યવાહી સામે લેવાશે એક્શન

107

કાંઠ: એસ.ડી.એમ.કાંઠે પ્રાદેશિક ખેડુતોને ડાંગરનો ભૂકો અને શેરડીના પાન ન સળગાવવા અપીલ કરી છે અને સાથોસાથ ચેતવણી પણ આપી હતી કે ડાંગરનો ભૂકો અને શેરડી બાળી નાખવા સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકારના આદેશ મુજબ આ વિસ્તારમાં ડાંગરનો ભૂકો અને શેરડીના પાન સળગાવવામાં આવશે નહીં. ડાંગરનો ભૂસરો અને શેરડીના પાન બળીને વાતાવરણને પ્રદૂષિત કરે છે અને પ્રદૂષણ ફેલાય છે. તેમણે કહ્યું કે બધા લોકો શાસનના આદેશનું પાલન કરે છે. શેરડીના પાન અને ડાંગરનો ભૂકો બાળી નાખવા માટે કેસ નોંધવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here