ધામપુર શુગર મિલ ખેડૂતોને કૃષિ સાધનો વેચશે

126

ધામપુર: આ વખતે ખેડૂતોને આધુનિક કૃષિ સાધનો ખરીદવા માટે ખતૌલી અને શામલી જવું પડશે નહીં. ધામપુર શુગર મિલે કૃષિ સાધનો ખરીદવાની વ્યવસ્થા મિલમાંથી જ કરી છે. કૃષિ મશીનો ખેડૂતોને જથ્થાબંધ દરે ઉપલબ્ધ કરાવાશે. આ સિસ્ટમ ખાંડ મિલ દ્વારા જ પ્રથમ વખત અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

ધામપુર શુગર મિલના શેરડીના જીએમ ઓમવીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, ખતૌલી અને શામલીના કૃષિ ઓજારોનો રાજ્યમાં બ્રાન્ડ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. અહીં ઉત્પાદિત હેરો, ટિલર, કલ્ટીવેટર, રોટાવેટર, શેરડી છાલવા માટે સિકલ, પાવડો, પાવડો, શેરડી નિંદણ માટે ટ્રેક્ટર સંચાલિત કલ્ટીવેટર, જમીનને ફાડવા માટે ટેલરનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ બ્રાન્ડેડ સાધનો ખાંડ મિલ દ્વારા કંપનીના જથ્થાબંધ ભાવે ખરીદવામાં આવે છે. શેરડીની છાલ માટે સિકલનો કોઈ જવાબ નથી. મીરપુરની સિકલ રાજ્યમાં પ્રખ્યાત છે. સિકલ પર મીરપુર બ્રાન્ડેડ લખેલું છે. શેરડી કાપવા માટેનો પાવડો શ્રેષ્ઠ લોખંડનો બનેલો છે. જો ખેડૂત કૃષિ વિભાગમાંથી સાધન સામગ્રીની ખરીદી માટે નોંધણી કરે અને તેનો નંબર આવે, તો પણ ખાંડ મિલમાંથી તે જ અનુદાન પર સંબંધિત ખેડૂતોને કૃષિ સાધનો પૂરા પાડવામાં આવશે.
જો કે સંબંધિત ખેડૂતોએ મશીન ખરીદતી વખતે નોંધણી બાદ ઉપલબ્ધ બિલ ચૂકવવું પડશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here