સપ્ટેમ્બર 2023માં GST રેવન્યુ કલેક્શન રૂ.1.62 લાખ કરોડ; દર વર્ષે 10 ટકાની વૃદ્ધિ નોંધાઈ હતી

સપ્ટેમ્બર, 2023માં કુલ GST આવક રૂ. 1,62,712 કરોડ છે, જેમાં CGST રૂ. 29,818 કરોડ, SGST રૂ. 37,657 કરોડ, IGST રૂ. 83,623 કરોડ (સામાન અને માલની આયાત પર એકત્ર કરાયેલ રૂ. 41,145 કરોડ) છે. સેસ રૂ. 11,613 કરોડ છે (માલની આયાત પર એકત્રિત રૂ. 881 કરોડ સહિત).

સરકારે આઈજીએસટીથી સીજીએસટીમાં રૂ. 33,736 કરોડ અને એસજીએસટીમાં રૂ. 27,578 કરોડનું સેટલમેન્ટ કર્યું છે. નિયમિત સેટલમેન્ટ બાદ સપ્ટેમ્બર, 2023માં કેન્દ્ર અને રાજ્યોની કુલ આવક CGST માટે રૂ. 63,555 કરોડ અને SGST માટે રૂ. 65,235 કરોડ છે.

સપ્ટેમ્બર, 2023 મહિનાની આવક ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની GST આવક કરતાં 10 ટકા વધુ છે. મહિના દરમિયાન, ઘરેલુ વ્યવહારમાંથી (સેવાઓની આયાત સહિત) આવક ગયા વર્ષના સમાન મહિના દરમિયાન આ સ્ત્રોતોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી આવક કરતાં 14 ટકા વધુ છે. આ ચોથી વખત છે જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં GST કલેક્શન રૂ. 1.60 લાખ કરોડના આંકડાને વટાવી ગયું છે.

સપ્ટેમ્બર 2023ના અંતમાં H1FY 2023-24 માટે કુલ GST કલેક્શન [રૂ. 9,92,508 કરોડ], H1FY 2022-23ના GST કલેક્શન [રૂ. 8,93,334 કરોડ] કરતાં 11 ટકા વધુ છે. નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં સરેરાશ માસિક ગ્રોસ કલેક્શન રૂ. 1.65 લાખ કરોડ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2022-23ના પ્રથમ છ મહિનામાં સરેરાશ માસિક ગ્રોસ કલેક્શન કરતાં 11 ટકા વધુ છે, જ્યાં તે રૂ. 1.49 લાખ કરોડ હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here