મોબાઈલ નંબર ખોટો હશે તો શેરડીના ખેડૂતોને થઇ શકે છે મુશ્કેલી

127

જો ખેડૂતોનો મોબાઈલ નંબર ખોટો જાય તો આગામી શેરડી પીસવાની સીઝનમાં તે ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી બની શકે છે.હવે મોટાભાગની માહિતી મેસેજ દ્વારા મોબાઈલમાં આવશે. જો મોબાઈલ નંબર ખોટો હશે તો મુશ્કેલી થશે આ વખતે શેરડી વેચવા માટે સમિતિઓ દ્વારા ખેડુતોને શેરડીની કાપલી નહીં મળે.

હવે ખેડૂતો માટે મોબાઈલ જ સર્વેસર્વા બની રહેશે કારણ કે સંદેશા ખેડુતોના મોબાઇલ ઉપર આવશે. વિભાગને લગતી માહિતી પણ મોબાઈલ પર ખેડૂતોને આપવામાં આવશે. શેરડી વિભાગ સર્વે પ્રદર્શન દરમિયાન ખેડૂતોને તેમનો મોબાઈલ નંબર ચેક કરવા અપીલ કરી રહ્યો છે. જો મોબાઇલ નંબર ખોટો છે, તો તેને સુધારવો પડશે અને સર્વે પ્રદર્શન દરમિયાન ખેડુતો તેમના મોબાઈલ નંબર પણ સાચા થઈ રહ્યા છે. જો ખેડૂતનો જૂનો ન હોય તો ખેડૂત વિભાગને નવો નંબર પ્રદાન કરે છે જેથી તેને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો ન પડે. એડિશનલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઓફિસર, શેરડી વિકાસ ભારતીએ જણાવ્યું હતું કે મોબાઇલ પર જ મેસેજ આવશે. જો મોબાઈલ નંબર ખોટો છે, તો ખેડૂતને તેનો મોબાઇલ નંબર સાચો મળવો જ જોઇએ. જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતનો મોબાઇલ નંબર સાચો હોવો જોઈએ. સુધારો હવે થઈ શકે છે પરંતુ પછી થશે નહીં. સર્વે પ્રદર્શન દરમિયાન જિલ્લાના ખેડુતો પોતાનો મોબાઈલ નંબર ખોટો હોય તો સુધારે છે. જો તમને મોબાઇલ પર મેસેજ ન આવે તો મુશ્કેલી થશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here