દેશમાં 534 મિલોને જુલાઈ મહિનાનો 20.5 મિલિયન ટન ખાંડ વેંચાણ ક્વોટા ફિક્સ કર્યો

625

28 મી જુન 2019 ના દિવસે જારી કરાયેલી જાહેરનામામાં, ફૂડ મંત્રાલયે જુલાઈ માટે 20.5 એલએમટી માસિક ખાંડના ક્વોટા નક્કી કર્યો છે. ભારતમાં 534 મિલોમાં દરેકને પ્રોત્સાહન આપેલા ક્વોટા સાથે એમઆઇઇક્યુ ક્વોટા હેઠળ નિકાસ લક્ષ્યો પૂરા કર્યા પછી ફાળવવામાં આવ્યા છે. કોષ્ટકના કૉલમ 4, ફાળવેલ ક્વોટા અને પ્રોત્સાહિત ક્વોટા બંને શામેલ છે.

જૂથ ખાંડ ઉત્પાદક કંપનીઓ એક કરતાં વધુ ખાંડ ઉત્પાદક એકમો ધરાવતી હોય તો આ ઓર્ડરના પેરા (1) માં નિર્ધારિત સ્ટોકને એકમ મુજબ અથવા જૂથ માટે સંપૂર્ણ રીતે નિર્ધારિત કરી શકે છે.

જુન 2019 ના મહિનાના અંતમાં ભાવનાત્મક શેરના મહિનાના 100% વેઇટેજ આપવાના આધારે જુલાઈ 2019 સ્ટોક હોલ્ડિંગ મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે.
.
ખાંડની મિલો દ્વારા કાચા ખાંડનું ઉત્પાદન અને ખાંડના મિલોમાંથી નિકાસના હેતુ માટે (પી-II) અહેવાલ માટે વ્હાઈટ અને કાચા ખાંડની સંખ્યાને જૂન 2019 ના મહિનામાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે.
ખાંડ સિઝન 2018-19 માટે તેમને ફાળવવામાં આવેલા એમઆઈઇક્યુ ક્વોટા હેઠળ 75% થી 100% નિકાસ લક્ષ્યો પૂર્ણ કર્યા છે તે ખાંડ મિલોને જૂન 2019 ના મહિનામાં તેમના સામાન્ય ફાળવણી @ 10% વધારાના ફાળવણીના સ્વરૂપમાં પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત, સિઝનના 2018-19માં એમઆઇઇક્યુ ક્વોટા હેઠળના નિકાસ લક્ષ્યોમાંથી 50 થી 75% જેટલા ખાંડ મિલોને જૂન, 2019 ના મહિનામાં તેમના સામાન્ય ફાળવણીના 7.5% @ કોલમમાં સ્તંભિત જથ્થો ઉમેરીને @ 7.5% આપવામાં આવ્યા છે. આ ઓર્ડર માં ટેબલ 4. એમઆઈઇક્યુ હેઠળ નિકાસ લક્ષ્યોની પરિપૂર્ણતા માટે કોઈ કપાત કરવામાં આવી નથી.
બી હેવી મોલિસીસમાંથી ઇથેનોલ ઉત્પન્ન કરવા માટે આપેલી ખાંડના બદલામાં પ્રોત્સાહન આ ક્રમમાં ટેબલના સ્તંભ 4 માં વધારાના જથ્થાને ઉમેરીને આપવામાં આવ્યું છે, જે એપ્રિલ 2019 માટે બી ભારે ગોળીઓ (પી -2 પર અહેવાલ) ના અહેવાલિત ઇથેનોલ ઉત્પાદનને અનુરૂપ છે.
જૂન 2019 માં સ્ટોક હોલ્ડિંગ લિમિટ ઓર્ડર માટે જૂન 2019 ના મહિનાના અંતિમ ભાવના કામ વખતે કામ કરતી વખતે મે 2019 માં વાસ્તવિકતા અને મે 2018 ના ઉત્પાદનમાં તફાવતના તફાવત બદલવામાં આવ્યા છે.

ફેબ્રુઆરી 2019 ના મહિનામાં સ્ટોક હોલ્ડિંગ ઓર્ડરની ઉલ્લંઘન માટે ખાંડ મિલને શો કોઝ નોટિસ (એસસીએન) જારી કરવામાં આવી હતી. 5 ખાંડ મિલો સિવાય, અન્ય ખાંડ મિલમાંથી એસસીએનને જવાબો મળ્યા છે જે તપાસ હેઠળ છે. જુલાઈ 2019 ના મહિનામાં સૂચિત ફાળવણીમાંથી કહેવામાં આવેલી 5 ખાંડ મિલો દ્વારા વેચાયેલી વધારાની માત્રામાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.

પાછલા મહિનામાં સરકાર. 21.5 લાખ એમટી માસિક માસિક ખાંડ વેચાણ ક્વોટાને દેશમાં 534 મિલો ફાળવવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here