સુધારેલી જાતોને કારણે શેરડીના ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થશે

પીલીભીત: શેરડી વિભાગ અને શુગર મિલો ખેડૂતોને શેરડીની સુધારેલી જાતો વાવવા માટે અપીલ કરી રહી છે. જિલ્લામાં શેરડીની સંવર્ધન નર્સરી સ્થાપવા માટે 2700 ક્વિન્ટલ બિયારણની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. લગભગ 150 હેક્ટરમાં બ્રીડિંગ નર્સરી તૈયાર થશે. વહેલા પાકતી શેરડીની જાત કોશા 13235, વસંતઋતુમાં શેરડીની વાવણી હેઠળ. લાખ. 14201 અને કોશા.17231 ઉત્તર પ્રદેશ શેરડી સંશોધન પરિષદ શાહજહાંપુર, સુગર મિલ વિસ્તાર પીલીભીત અને પુવાયન તરફથી ફાળવવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે પ્રગતિશીલ શેરડી પકવતા ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાયાની નર્સરીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

હિન્દુસ્તાનમાં પ્રકાશિત થયેલા સમાચાર મુજબ, મહિલા સ્વ-સહાય જૂથો દ્વારા વિકસિત શેરડીની નવીનતમ જાતો કોશા.17231, કોશા.13235 અને કોશા છે. લાખ.14201 ના રોપાઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેનાથી શેરડીના બિયારણ ઉપલબ્ધ થશે. શેરડીની જાત કોશા.17231 લાલ સડો અને પોક્કા કંટાળાજનક માટે સહનશીલ છે. તેની લંબાઈ સરળતાથી 14 થી 17 ફૂટ હોઈ શકે છે. શેરડીની ત્રણેય જાતોના રોપાઓ મહિલા સ્વ-સહાય જૂથો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી ખુશી રામ ભાર્ગવે જણાવ્યું હતું કે, શેરડી વિકાસ પરિષદ પુરનપુર પીલીભીત દ્વારા રચાયેલ રાધે રાધે મહિલા સ્વ-સહાય જૂથ કપૂરપુર પુરનપુરનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને જરૂરી માહિતી આપવામાં આવી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here