માર્ચમાં ભારતનું ક્રૂડ ઓઈલ ઉત્પાદન 3.37 ટકા ઘટ્યું

50

નવી દિલ્હી: ભારતનું ક્રૂડ ઓઇલનું ઉત્પાદન માર્ચ 2022માં ઘટીને 2,526.11 હજાર મેટ્રિક ટન (TMT) થયું હતું, જે મહિનાના લક્ષ્યાંક કરતાં 12.49 ટકા ઓછું છે અને ગયા વર્ષના સમાન સમયે નોંધાયેલા ઉત્પાદન કરતાં 3.37 ટકા ઓછું છે. એપ્રિલ-માર્ચ, 2021-22 દરમિયાન ક્રૂડ ઓઇલનું સંચિત ઉત્પાદન 29,690.78 TMT રહ્યું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં અનુક્રમે 11.67 ટકા અને 2.63 ટકા ઓછું છે.

ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC) દ્વારા માર્ચ 2022 દરમિયાન નોમિનેશન બ્લોકમાં ક્રૂડ ઓઇલનું ઉત્પાદન 1,681.60 TMT હતું, જે મહિનાના લક્ષ્યાંક કરતાં 12.62 ટકા ઓછું છે અને માર્ચ 2021 ના ઉત્પાદન કરતા 1.84 ટકા ઓછું છે. એપ્રિલ-માર્ચ, 2021 -22 દરમિયાન ONGC દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલનું સંચિત ઉત્પાદન 19,451.23 TMT હતું, જે ગત વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાનના સમયગાળા અને ઉત્પાદનના લક્ષ્યાંક કરતાં અનુક્રમે 13.82 ટકા અને 3.62 ટકા ઓછું છે.

ઓઇલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (OIL) દ્વારા માર્ચ 2022 દરમિયાન એનરોલમેન્ટ બ્લોકમાં ક્રૂડ ઓઇલનું ઉત્પાદન 257.43 TMT હતું, જે માર્ચ 2021ના ઉત્પાદનની સરખામણીમાં 3.13 ટકા વધુ છે પરંતુ મહિનાના લક્ષ્યાંક કરતાં 17.34 ટકા ઓછું છે. એપ્રિલ-માર્ચ 2021- વર્ષ 22 દરમિયાન OIL દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલનું સંચિત ઉત્પાદન 2986.84 TMT હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન ઉત્પાદન કરતાં 1.68 ટકા વધુ છે પરંતુ તે સમયગાળાના લક્ષ્યાંક કરતાં 10.17 ટકા ઓછું છે. ક્રૂડનું સંચિત ઉત્પાદન સંયુક્ત સાહસ કંપનીઓ દ્વારા તેલ 7252.71 TMT હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાનના સમયગાળા અને ઉત્પાદન માટેના લક્ષ્યાંક કરતાં અનુક્રમે 6.03 ટકા અને 1.64 ટકા ઓછું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here