શેરડીના પાકમાં પોક્કા વાવણીનો રોગ દેખાયો

53

સહારનપુર. જિલ્લામાં ઘણી જગ્યાએ શેરડીના પાકમાં પોક્કો વાવણી રોગનો પ્રકોપ દેખાવા લાગ્યો છે. આ ફૂગનો રોગ શેરડીની ટોચને અસર કરે છે. જેના કારણે છોડનો વિકાસ અટકી જાય છે. આ રોગ હળવા વરસાદ પછી ભેજવાળા વાતાવરણમાં ઝડપથી ફેલાય છે. જેના કારણે પાકની ઉત્પાદકતા પ્રભાવિત થાય છે. તેનો પ્રકોપ શેરડીના કોષ – 0238 પ્રજાતિઓ પર વધુ જોવા મળે છે.

અત્યારે હાલગોવા, અહેમદપુર, બિડવી, રણમલપુર, ઉમરી ખુર્દ, ઉમરી કલાન વગેરે ગામોમાં શેરડીમાં આ રોગના ચિહ્નો દેખાવા લાગ્યા છે. આ રોગથી પ્રભાવિત પાકમાં ત્રણ પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે છે. શરૂઆતમાં, અસરગ્રસ્ત છોડના નવા પાંદડા પીળા થવા લાગે છે. આ પછી, અસરગ્રસ્ત છોડના પાંદડા ફરે છે અને દોરડા જેવા દેખાય છે. છોડના કોબીના પાંદડા અન્ય પાંદડા કરતાં નાના હોય છે. જેમ જેમ ઉપદ્રવ વધે છે તેમ, અસરગ્રસ્ત છોડના ઉપરના ભાગ પર પીળાશ, લાલ અને છરી જેવા કટ દેખાય છે. આ રોગના પેથોજેન્સ પવન દ્વારા ઝડપથી ફેલાય છે. 20 થી 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન અને વાતાવરણમાં 70 થી 80 ટકા ભેજ આ રોગના ફેલાવા માટે વધુ અનુકૂળ છે. જો સમયસર સારવાર ન કરવામાં આવે તો અસરગ્રસ્ત પાકની ઉત્પાદકતા પર વિપરીત અસર થાય છે.

શેરડીના પાકમાં પોક્કાના બિયારણના રોગના નિયંત્રણ માટે એકર દીઠ એક કિલો કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડને 300 લિટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. આ ઉપરાંત 250 મિલી ટેબુકોનાઝોલ 300 લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાથી ફાયદો થાય છે. એક કિલો કાર્બેન્ડાઝીમ અને મેન્કોઝેબને 300 લીટર પાણીમાં ઓગાળીને પીવાથી ફાયદો થાય છે. પાક સંરક્ષણ વિભાગના પ્રોફેસર અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ઈન્ચાર્જ ડૉ.આઈ.કે. કુશવાહાએ ઉપરોક્ત માહિતી પ્રદાન કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here