સીસવા સુગર મિલે ખેડૂતોના બાકી 3.60 કરોડ ચૂકવ્યા

131

આઈપીએલ સુગર મિલ સીસવાએ જિલ્લાના શેરડીના ખેડુતોને રૂ. 3.60 મકરોડ રૂપિયાચૂકવી દીધા છે. જ્યારે કેટલાક ખેડુતોને ચુકવણીથી રાહત મળી છે, તો પણ ખેડુતો 7.43 કરોડની ચુકવણીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. વિભાગ વતી નિયમિત ચુકવણી કરવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે.

આઈપીએલ સુગર મિલ સીસવા દ્વારા ગતપીલાણ સીઝનમાં શેરડીનો કુલ રૂ. અગાઉ 84 કરોડ 95 લાખ રૂપિયા ચૂકવાયા હતા. ત્યારબાદ મિલ દ્વારા શેરડીના ખેડુતોને રૂ. 3.60 કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. આ ચૂકવણી શેરડીના ખેડુતો દ્વારા 15 માર્ચ સુધીના ચુકવણી બાદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે બાકી રહેલા ખેડુતો પણ 7.43 કરોડ જેટલી રકમ લેવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી જગદીશચંદ્ર યાદવે માહિતી આપી હતી કે મિલો દ્વારા શેરડીની બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવી રહી છે. બાકી રહેલ ચુકવણી કરવા માટે, મિલની જવાબદારી સાથે વાત કરવામાં આવી રહી છે.

ગડૌરા મિલે પણ 1.08 કરોડ ચૂકવ્યા હતા

જેએચવી સુગર મિલ ગડૌરાએ પણ વર્ષ 2014-15ના 2.56 કરોડની ચુકવણીમાંથી 24 ફેબ્રુઆરી 2015 સુધીમાં 1.08 કરોડ ચૂકવ્યા છે. આ મિલની હજી પણ 2014-15માં 1.48 કરોડ અને 2017-18માં 21 કરોડ રૂપિયા બાકી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here