દક્ષિણ પ્રદેશના જળાશયોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા ઘટીને 17 ટકા થઈ: CWC

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન (CWC)ના નવીનતમ અહેવાલ મુજબ, 18 એપ્રિલ, 2024 સુધી દેશભરના જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 56.085 BCM છે, જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 31% છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા માટે આ જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણીનો સંગ્રહ 67.575 BCM હતો. આમ, 150 જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાના જળ સંગ્રહના 83% જેટલું છે.

ઉત્તરીય પ્રદેશમાં, 10 જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 6.396 BCM છે, જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 32.5% છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં સંગ્રહ 38% હતો. આમ, પાછલા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષ દરમિયાન સંગ્રહ ઓછો છે.

પૂર્વીય ક્ષેત્રમાં, 23 જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 8.292 BCM છે જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 40.6% છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન સંગ્રહ 35% હતો, જે આ જળાશયોમાં વધુ સારી ઉપલબ્ધતા દર્શાવે છે.

પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં, 49 જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 12.584 BCM છે જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 33.9% છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં સંગ્રહ 41% હતો. આમ, ચાલુ વર્ષ દરમિયાનનો સંગ્રહ ગત વર્ષના સંગ્રહ કરતા ઓછો છે.

મધ્ય પ્રદેશમાં, 26 જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 19.497 BCM છે જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 40% છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન સંગ્રહ 44% હતો, આમ આ જળાશયોમાં પાણીના સંગ્રહમાં ઘટાડો દર્શાવે છે.

દક્ષિણ પ્રદેશમાં, 42 જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 9.316 BCM છે જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 17% છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં સંગ્રહ 30% હતો. આમ, ચાલુ વર્ષ દરમિયાનનો સંગ્રહ પાછલા વર્ષના સમાન સમયગાળાના સંગ્રહ કરતા ઓછો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here