ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારીમાં ઘટાડો, ઓક્ટોબરમાં 0.16%

ઓક્ટોબરમાં ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારીમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ઓક્ટોબરમાં મોંઘવારી 0.16 ટકા ઘટાડો રહ્યો છે. સપ્ટેમ્બરમાં મોંઘવારી 0.33 ટકા રહ્યો હતો.

મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં કોર ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારી દર -1.1 ટકાથી વધીને -1.6 ટકા રહ્યા છે. મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં પ્રાઇમરી આર્ટિકલ્સના ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારી દર 5.54 ટકાથી વધીને 6.41 ટકા રહ્યા છે.

મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં ફ્યૂલ અને પાવરનો ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારી દર -7.50 ટકાથી વધીને -8.27 ટકા રહ્યો છે. મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ મોંઘવારી દર -0.42 ટકાથી ઘટીને -0.84 ટકા રહ્યો છે. મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં નૉન-કૂડ આર્ટિકલ્સ મોંઘવારી દર 2.18 ટકાથી વધીને 2.35 ટકા રહ્યો છે.

મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં શાકભાજીના ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારી દર 19.43 ટકાથી વધીને 38.91 ટકા રહી છે. જો કે મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં ઇંડા, માંસના ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારી દર 7.45 ટકાથી વધીને 7.61 ટકા રહ્યો છે.

મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં દાળોનો મોંઘવારી ઘટતી જોવા મળી છે. મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં દાળોનો મોંઘવારી દર 17.94 ટકાથી ઘટીને 16.57 ટકા રહ્યો છે. મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં ડુંગળીના ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારી દર 122.40 ટકાથી ઘટીને 119.84 ટકા રહ્યા છે. મહીના દર મહીના આધાર પર ઓક્ટોબરમાં બટેટાના ડબ્લ્યૂપીઆઈ મોંઘવારી દર -22.50 ટકાથી વધીને -19.60 ટકા રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here