ઉત્તર પ્રદેશમાં પિલાણની સિઝન શરૂ થતાં જ શેરડીની ચૂકવણીમાં પણ જોવા મળી તેજી

57

ઉત્તર પ્રદેશમાં પિલાણની સિઝન શરૂ થતાં જ શેરડીની ચૂકવણીમાં પણ તેજી જોવા મળી રહી છે. વર્તમાન સરકાર દ્વારા 2021-22ની પિલાણ સિઝનમાં રૂ.283.41 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2020-21માં રૂ.29,187.29 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2019-20માં રૂ.35,898.85 કરોડ, 1918-19માં રૂ.33,048.06 કરોડ • કુલ રૂ. 1,44,523.05 કરોડની શેરડીના ભાવની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે.

2019-20ની પિલાણ સિઝનમાં કાર્યરત તમામ 119 ખાંડ મિલોને શેરડીના ભાવની 100% ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. અને તે જ સમયે, 2018-19ની પિલાણ સિઝનમાં કાર્યરત તમામ 119 ખાંડ મિલોને શેરડીના ભાવની 100% ચુકવણીની ખાતરી કરવામાં આવી છે.

પિલાણ સિઝન 2017-18 માટે શેરડીના કુલ રૂ. 35,463.71 કરોડના ભાવ સામે રૂ. 35,444.06 કરોડની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે જે કુલ બાકી રકમના 99.94 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here