જીવાતોથી શેરડીના પાકને બચાવા દવાનો છંટકાવ કરાયો

105

હરિયાવા સુગર મિલ મેનેજમેન્ટ દ્વારા વિસ્તારના શેરડીના પાકમાં જીવાતોના રોગોને રોકવા માટે જંતુનાશક દવા છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મિલના શેરડી અધિકારી આલોકસિંહે જણાવ્યું હતું કે આવા જીવાત ખેતરની આજુબાજુના ઝાડ ઉપર બેસે છે જે શેરડીના પાકને નુકસાન કરે છે. દવાના છંટકાવથી આવા દુશ્મન જીવાતોનો નાશ થશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સફેદ ગોળની જીવાત આજે શેરડીના પાકને નુકસાન કરે છે.

આ જીવાત ખેતરની આજુબાજુ હાજર લીમડા, રોઝવૂડ, બેરી, સાયકામોર જેવા ઝાડ પર વધુ જોવા મળે છે. જ્યાં આ જંતુ થાય છે, તેની શેરડીના ક્ષેત્રમાં અસરકારક બને છે. જેના કારણે પાકને નુકસાન થયું છે. આ જંતુ શેરડીના મૂળને નુકસાન પહોંચાડે છે. જેના કારણે છોડ સુકાઈ જાય છે. તેને રોકવા માટે, એમિડોક્લોપ્રિડ દવા ઝાડ ઉપર છાંટવામાં આવી રહી છે. હાજીયાપુર, સહિયાપુર, રુકુંદિનપુર, પીસાવાન, જલ્લાપુર વગેરે ગામોમાં છાંટવામાં આવે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here