માર્ચ 2022 ક્વાર્ટરમાં ત્રિવેણી એન્જિનિયરિંગનો નફો 28.41% વધ્યો

મુંબઈ: ત્રિવેણી એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે માર્ચ 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં ચોખ્ખા નફામાં 28.41% નો વધારો નોંધાવ્યો હતો, જે માર્ચ 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં રૂ.85.02 કરોડ હતો. માર્ચ 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં વેચાણ 7.76% ઘટીને રૂ.1070.03 કરોડ થયું છે જે માર્ચ 2021 ના રોજ પૂરા થયેલા અગાઉના ક્વાર્ટરમાં રૂ.1160.08 કરોડ હતું. સંપૂર્ણ વર્ષ માટે, ચોખ્ખો નફો માર્ચ 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષમાં 43.94% વધીને રૂ. 424.06 કરોડ થયો છે, જે માર્ચ 2021માં પૂરા થયેલા અગાઉના વર્ષમાં રૂ.294.61 કરોડ હતો. માર્ચ 2021 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષમાં વેચાણ રૂ.4674.17 કરોડની સરખામણીએ માર્ચ 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષમાં 8.20% ઘટીને રૂ.4290.94 કરોડ થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here